Διακηρύξεις

Πνευματικό Κέντρο Πυργετού

Πνευματικό Κέντρο Πυργετού

Εκτιμώμενης αξίας 335.000,00 € (συμπ. Φ.Π.Α. )

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ (Κ.Α. : 02.15.7311.02 & 02.61.7311.02).

Όλα τα σχετικά αρχεία δικαιολογητικών συμμετοχής του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα του EΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) με συστημικό αριθμό  194141  μέσω της Αναζήτηση Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων.

Επισυνάπτονται :

1. Διακήρυξη

2. Προκήρυξη

3. ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ (αρχείο pdf)

4. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

5. Αντιστοίχιση Άρθρων με ΕΤΕΠ

6. Οικονομική Προσφορά

7. Προμέτρηση

8. Προϋπολογισμός

9. Τεχνική Έκθεση

10. Τεχνική Περιγραφή Η/Μ Εγκαταστάσεων

11. Τιμολόγιο Δημοπράτησης

Αρχιτεκτονικά Σχέδια :

1. Διάγραμμα Δόμησης

2. Κάτοψη Ισογείου

3. Κάτοψη Ορόφου

4. Κάτοψη Στέγης

5. Κάτοψη Υπογείου

6. Όψεις

7. Τομές

 

Σχέδια Η/Μ Εγκαταστάσεων :

1. ΑΝ1 - Κάτοψη Ισογείου

2. ΑΝ2 - Κάτοψη Ορόφου

3. ΑΝ3 - Κάτοψη Στέγης

4. ΑΠ1

5. ΑΠ2

6. ΑΠ3

7. ΑΠ4

8. Ασθενή Ρεύματα - Κάτοψη Στέγης

9. Ασθενή Ρεύματα - Κάτοψη Ισογείου

10. Ασθενή Ρεύματα - Κάτοψη Ορόφου

11. ΕΠ1

12. ΕΠ2

13. ΕΠ3

14. Υ1

15. Υ2

16. ΙΡ1 - Φωτισμός - Κάτοψη Βοηθητικού Χώρου

17. ΙΡ2 - Φωτισμός - Κάτοψη Ισογείου

18. ΙΡ3 - Φωτισμός - Κάτοψη Ορόφου

19. ΙΡ4 - Κίνηση-Διανομή - Κάτοψη Βοηθητικού Χώρου

20. ΙΡ5 - Κίνηση-Διανομή - Κάτοψη Ισογείου

21. ΙΡ6 - Κίνηση-Διανομή - Κάτοψη Ορόφου

22. Κατακόρυφο Διάγραμμα Δικτύου Τηλεφώνων-Data

23. Κατακόρυφο Διάγραμμα Δικτύου Τηλεόρασης

24. ΚΛ1

25. ΚΛ2

26. ΚΛ3

 

 

 

 

 

 

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr