Γραφείο Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & ΤΠΕ

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 249/20-01-2023 (Τεύχος Β'), το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και ΤΠΕ (Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών) του Δήμου είναι αρμόδιο για  :
  • Τη σύνταξη παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης, την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και απόδοσης των Υπηρεσιών του Δήμου κατά την επίτευξη των περιοδικών στόχων καθώς και για το σχεδιασμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής των εσωτερικών οργανωτικών συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών του Δήμου σε συνεργασία με το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και Διαφάνειας.
  • Την διαμόρφωση και εισήγηση της στρατηγικής του Δήμου και των Νομικών Προσώπων σε ότι αφορά την ανάπτυξη, επέκταση και βελτίωση των συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και τα ζητήματα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περιλαμβανομένης της ευθύνης εκπλήρωσης του έργου του ΚΟ.Σ.Ε. (Κομβικό Σημείο Επαφής) του Δήμου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 του ν. 3882/2010 (ΦΕΚ Α΄ 166). Σχεδιάζει και εισηγείται προγράμματα δράσεων παρέμβασης του Δήμου ενώ μεριμνά και για την εφαρμογή αυτών.
  • Την υποστήριξη των οργάνων διοίκησης, των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του Δήμου κατά τις διαδικασίες σύνταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των περιοδικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης.
  • Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και απόδοσης των υπηρεσιών του Δήμου κατά την επίτευξη των περιοδικών στόχων του και τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής των εσωτερικών οργανωτικών συστημάτων του Δήμου για τη διασφάλιση του επιθυμητού επιπέδου ποιότητας των παρεχομένων κάθε είδους υπηρεσιών.
  • Παρακολούθηση και ένταξη δράσεων στα διάφορα συγχρηματοδοτούμενα ή μη προγράμματα.
Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες του Τμήματος στο πλαίσιο της αποστολής του,  καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
Image
Αποτελείται από τα εξής γραφεία :
  • Γραφείο Προγραμματισμού και Οργάνωσης
  • Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Υπηρετούντες Υπάλληλοι:
Γαϊτάνου Ευφροσύνη, ΠΕ Πληροφορικής
Τηλ. : 2495 350 419
Email : tpe@dimostempon.gr
Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr