Γραφείο Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Διαφάνειας & Τεχνολογίας, Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1545/05-05-2017 (Τεύχος Β'), το Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Πληροφορικής, Διαφάνειας και Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) του Δήμου είναι αρμόδιο για την υποστήριξη των οργάνων διοίκησης, των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του Δήμου κατά τις διαδικασίες σύνταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των περιοδικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης, καθώς και τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής των εσωτερικών οργανωτικών συστημάτων του Δήμου. Επίσης, είναι αρμόδιο για τη διασφάλιση της ένταξης των πολιτικών ισότητας των φύλων στις τοπικές πολιτικές.
Image
Επιπρόσθετα, το Γραφείο είναι αρμόδιο για την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων ΤΠΕ του Δήμου, περιλαμβανομένης της ευθύνης εκπλήρωσης του έργου ΚΟ.Σ.Ε. (Κομβικό Σημείο Επαφής) του Δήμου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 του Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ Α' 166).
Υπηρετούντες Υπάλληλοι:
Γαϊτάνου Ευφροσύνη, ΠΕ Πληροφορικής
gaitanou @ dimostempon.gr (χωρίς κενά ενδιάμεσα)
Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr