Διακηρύξεις

All Stories

Προμήθεια ενός ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ επί τροχήλατου ελκόμενου πλαισίου

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι :

Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Δ.Ε, σύμφωνα με την απόφαση με αρ. πρωτ.: 50300/28.07.2022 (ΑΔΑ:6Ψ0Ι46ΜΤΛ6-ΨΒΨ) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΩΝ από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ»  ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού.

Όλα τα σχετικά αρχεία δικαιολογητικών συμμετοχής του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα του EΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) με συστημικό αριθμό: 283400 μέσω της Αναζήτηση Διαγωνισμών.

Προμήθεια ενός ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ επί τροχήλατου ελκόμενου πλαισίου

Προμήθεια ενός Υβριδικού Δορυφορικού Απορριμματοφόρου Χωρητικότητας 4m3

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι :

Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Δ.Ε, σύμφωνα με την απόφαση με αρ. πρωτ.: 50300/28.07.2022 (ΑΔΑ:6Ψ0Ι46ΜΤΛ6-ΨΒΨ) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΩΝ από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ»  ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού.

Όλα τα σχετικά αρχεία δικαιολογητικών συμμετοχής του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα του EΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) με συστημικό αριθμό: 276160  μέσω της Αναζήτηση Διαγωνισμών.

Προμήθεια ενός Υβριδικού Δορυφορικού Απορριμματοφόρου Χωρητικότητας 4m3

Ανάθεση Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Κυλικείων Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Τεμπών

Η Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Τεμπών ανακοινώνει ότι προκηρύσσεται δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με ενσφράγιστες προσφορές για την ανάθεση λειτουργίας και εκμετάλλευσης των κυλικείων των Δημοτικών Σχολείων Πυργετού και Γόννων για το χρονικό διάστημα των εννέα ετών.

Ανάθεση Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Κυλικείων Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Τεμπών

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας και Εφαρμογής Τεχνολογιών ΑΠΕ στο Γυμνάσιο Συκουρίου

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  2014 – 2020, από πιστώσεις του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, κωδικός ΣΑΕ: 2021ΕΠ00610057 με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Όλα τα σχετικά αρχεία δικαιολογητικών συμμετοχής του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα του EΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) με συστημικό αριθμό 198860 μέσω της Αναζήτηση Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων.

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας και Εφαρμογής Τεχνολογιών ΑΠΕ στο Γυμνάσιο Συκουρίου

Προμήθεια Καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Τεμπών και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2024

Προμήθεια Καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Τεμπών και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2024

Εκτιμώμενης αξίας 225.420,82 € (μη συμπ. Φ.Π.Α.  24 %)

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ και τα ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ.

Προμήθεια Καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Τεμπών και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2024

Κατασκευή Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Δήμου Τεμπών

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΑΞΟΝΑΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ», ΠΔΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010, ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ , ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 30.7311.03

Όλα τα σχετικά αρχεία δικαιολογητικών συμμετοχής του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα του EΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) με συστημικό αριθμό  202407 μέσω της Αναζήτηση Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων.

Κατασκευή Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Δήμου Τεμπών
Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr