Αγροτικής Ανάπτυξης & Πρασίνου

Αγροτικής Ανάπτυξης
& Πρασίνου

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1545/05-05-2017 (Τεύχος Β'), το Αυτοτελές Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Αστικού-Περιαστικού Πρασίνου είναι αρμόδιο για την προστασία και ανάπτυξη της φυτικής και της ζωικής παραγωγής στην περιοχή του Δήμου, την υποστήριξη του αγροτικού κόσμου για την βελτίωση των μεθόδων εργασίας και την καλύτερη οργάνωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και φροντίζει για τον σχεδιασμό, τη δημιουργία και τη συντήρηση χώρων πρασίνου.
Image
Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες του Τμήματος στο πλαίσιο της αποστολής του, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις νόμων, διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων.

Αποτελείται από τα εξής γραφεία:
  • Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης,
  • Γραφείο Αστικού-Περιαστικού Πρασίνου,
  • Γραφείο Αδειοδοτήσεων - Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
Προϊστάμενος Τμήματος : 
Μπετχαβές Σπυρίδων
sb @ dimostempon.gr (χωρίς κενά ενδιάμεσα)
Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr