Κ.Ε.Π.

Τμήμα Κ.Ε.Π.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Τεμπών (όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 249/20-01-2023/Τεύχος Β' και ισχύει), το Τμήμα Κ.Ε.Π. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών) υπάγεται στη Διεύθυνση Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών, ΚΕΠ & Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας-Πολιτισμού & Τουρισμού. 

Είναι αρμόδιο για την παροχή διοικητικών πληροφοριών και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης, σε συνεργασία με τις καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες και σύμφωνα με τον κεντρικό σχεδιασμό του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι διοικητικές διαδικασίες με τα αντίστοιχα έντυπά τους που θα διεκπεραιώνονται μέσω Κ.Ε.Π.
Image
Η έδρα του Αυτοτελούς Τμήματος Κ.Ε.Π. είναι στο Μακρυχώρι, ενώ λειτουργούν αποκεντρωμένα γραφεία στους Γόννους, τον Πυργετό και το Συκούριο.

Κ.Ε.Π. Μακρυχωρίου :
   Τηλ.: 2495 350 600, 24950 23911
Email : d.makryhoriou@kep.gov.gr

Κ.Ε.Π. Γόννων :
   Τηλ. : 2495 350 100

Κ.Ε.Π. Πυργετού :
   Τηλ. : 24950 42905
 Email : d.katoolympou@kep.gov.gr, 

Κ.Ε.Π. Συκουρίου :
  Τηλ. : 24950 52900
Email : d.nessonos@kep.gov.gr
Προϊσταμένη Τμήματος : 
                   Νάστου Καλλιόπη 
                   Τηλ. : 2495 350 600, 24950 23911
                Email : kn@dimostempon.gr
Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr