Αντιδήμαρχοι

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 32/2024 Απόφαση του Δημάρχου Τεμπών κ. Μανώλη Γεώργιου, ορίζονται ως Αντιδήμαρχοι του Δήμου Τεμπών με θητεία από 04/01/2024 έως και 31/12/2024 οι κάτωθι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας και τους μεταβιβάζονται οι ακόλουθες αρμοδιότητες :
Γεώργιος Νικολάου
Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Καθαριότητας, με αρμοδιότητες όπως λεπτομερώς αναγράφονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου. Επίσης, αναλαμβάνει τη διαχείριση της Παραλίας του Δήμου, όπως καθαρισμός ακτών, εκτέλεση του Προγράμματος "Γαλάζιες Σημαίες", πρόσβαση στη θάλασσα από άτομα ΑμΕΑ και όχι μόνο, Ναυαγοσωστική προστασία, τη μέριμνα εγκατάστασης φωτεινών σηματοδοτών κυκλοφορίας, εγκατάσταση πινακίδων Κ.Ο.Κ., σήμανση και διαγράμμιση οδών σε συνεργασία με τους προέδρους των δημοτικών Κοινοτήτων.
Τηλέφωνο:2495 350 401
Email:info@dimostempon.gr
Αθανάσιος Καραναστάσης
Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης & Αστικού--Περιαστικού Πρασίνου, με αρμοδιότητες όπως λεπτομερώς αναγράφονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου, για θέματα ζωικής παραγωγής, τις αρμοδιότητες του Γραφείου αδειοδοτήσεων, την εποπτεία και ρύθμιση των εμπορικών και γενικά επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, την προστασία καταναλωτή στη περιοχή του Δήμου, την ευθύνη για τη λειτουργία δημοτικών και λαϊκών αγορών παραγωγού ή επαγγελματία, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων (στάσιμο εμπόριο), ενώ τέλος έχει την ευθύνη και οφείλει να μεριμνά για τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα και για τα ζώα παραγωγής που προκαλούν καταστροφές σε καλλιέργειες ή έχουν εγκαταλειφθεί από οποιαδήποτε αιτία, σε συνεργασία με τους προέδρους των δημοτικών Κοινοτήτων.
Τηλέφωνο:2495 350 401
Email:info@dimostempon.gr
Γεώργιος Σολωμός
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, με αρμοδιότητες όπως λεπτομερώς αναγράφονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου, εκτός από τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των οδών και πλατειών και γενικά των υπαίθριων χώρων, όπως επίσης από την εγκατάσταση φωτεινών σηματοδοτών κυκλοφορίας, εγκατάσταση πινακίδων Κ.Ο.Κ., σήμανση και διαγράμμιση οδών.
Τηλέφωνο:2495 350 336
Email:info@dimostempon.gr
Παναγιώτης Γκατζόγιας
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού & Τουρισμού, με αρμοδιότητες όπως λεπτομερώς αναγράφονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου, εκτός του προγράμματος "Γαλάζιες Σημαίες", σε συνεργασία με τους προέδρους των δημοτικών Κοινοτήτων.
Τηλέφωνο:2495 350 509
Email:info@dimostempon.gr
Νικόλαος Μητσογιάννης
Νικόλαος Μητσογιάννης
Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών & ΚΕΠ, με αρμοδιότητες όπως λεπτομερώς αναγράφονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου. Επίσης, αναλαμβάνει τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των οδών και πλατειών και γενικά των υπαίθριων χώρων, στον στολισμό για τις εορτές του Πάσχα και των Χριστουγέννων, την ευθύνη του τομέα φυτικής παραγωγής των δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων, την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, την ευθύνη για τον προγραμματισμό, χρηματοδότηση και παρακολούθηση της πορείας όλων των έργων και μελετών της αγροτικής οδοποιίας, τη συντήρηση της αγροτικής οδοποιίας, την οργάνωση της υπηρεσίας άρδευσης, τη λειτουργία του δημοτικού δικτύου άρδευσης, την ορθολογική χρήση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων που διατίθενται για την άρδευση γεωργικών καλλιεργειών, την αειφόρο διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων της περιοχής σύμφωνα με τους όρους που τίθενται από υπερκείμενα πλαίσια σε Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο, όπως τα σχέδια διαχείρισης υδατικών πόρων των Υδατικών Διαμερισμάτων Θεσσαλίας, σε συνεργασία με τους προέδρους των Κοινοτήτων.
Τηλέφωνο:2495 350 403
Email:info@dimostempon.gr
  • Οι Αντιδήμαρχοι στις υπηρεσίες ευθύνης τους, εκδίδουν και υπογράφουν κάθε πιστοποιητικό, απόφαση, βεβαίωση, έγγραφο, κλπ σχετικά με τη λειτουργία των ανωτέρω υπηρεσιών και δραστηριοτήτων. Επίσης, κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

  • Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ Γεώργιος Νικολάου που αναπληρώνει τον Δήμαρχο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Παναγιώτη Γκατζόγια.

  • Η κατά νόμο αναπλήρωση του Δημάρχου στα καθήκοντά του ως Ληξιάρχου του Δήμου Τεμπών ανατίθονται στον Αντιδήμαρχο Νικόλαο Μητσογιάννη και όταν αυτός απουσιάζει στον Αντιδήμαρχο Παναγιώτη Γκατζόγια.

  • Η τέλεση Πολιτικών Γάμων, ανατίθεται εναλλακτικά με τον Δήμαρχο σε όλους τους Αντιδημάρχους.
Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr