Διακηρύξεις

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας και Εφαρμογής Τεχνολογιών ΑΠΕ στο Λύκειο Συκουρίου

«ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ»

Εκτιμώμενης αξίας 447.540,32 (μη συμπ. Φ.Π.Α.  24 % )

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014 - 2020» (Συγχρηματοδότηση Ε.Τ.Π.Α.) ΚΔΕ 2020ΕΠ00610045 και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά.

Όλα τα σχετικά αρχεία δικαιολογητικών συμμετοχής του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα του EΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) με συστημικό αριθμό 92143  μέσω της Αναζήτηση Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων.

 

1.Α Προκήρυξη.

1.Β Διακήρυξη.

2. Οικονομική Προσφορά.

3. Τεχνική Περιγραφή Προτεινόμενων Επεμβάσεων.

4. Τεχνική Έκθεση Αποτύπωσης Υφιστάμενης Κατάστασης.

5. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

6. Προϋπολογισμός.

7. Τιμολόγιο Δημοπράτησης.

8. Αντιστοίχιση Άρθρων με ΕΤΕΠ.

9. ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ.

10. Προμετρήσεις.

Αρχιτεκτονικά Σχέδια:

 Α1. Α Κτήριο.

 Α1. Β Κτήριο.

 Α2. Α Κτήριο.

 Α2. Β Κτήριο.

 Α3. Α Κτήριο.

 Α3. Β Κτήριο.

 Α4. Α Κτήριο.

 Α4. Β Κτήριο.

 Α5. Α Κτήριο.

 Α5. Β Κτήριο.

 Α6. Α Κτήριο.

 Α6. Β Κτήριο.

 Α7. Α Κτήριο.

 Α7. Β Κτήριο.

 Α8. Κάτοψη Γυμναστηρίου.

 Α9. Στέγη Γυμναστηρίου.

 Α10. Γυμναστήριο - Δυτική Όψη.

 Α11. Γυμναστήριο - Ανατολική Όψη.

Α12. Γυμναστήριο - Τομή ΑΑ.

Α13. Γυμναστήριο - Τομή ΒΒ.

Α14. Κτήριο Α - Νότια Όψη.

Α15. Κτήριο Α - Ανατολική - Δυτική Όψη.

Α16. Κτήριο Α - Βόρεια Όψη.

Α17. Κτήριο Β - Νότια Όψη.

Α18. Κτήριο Β - Βόρεια Όψη.

Α19. Κτήριο Β - Ανατολική - Δυτική Όψη.

Ηλεκτρομηχανολογικά Σχέδια:

Ενεργειακή Μελέτη Γυμναστηρίου.

Ενεργειακή Μελέτη - Κτήριο Α.

Ενεργειακή Μελέτη - Κτήριο Β.

ΦΒ.

Μελέτη Σ.Δ.ΕΝ..

ΣΔΕ.

Θ1 - Κτήριο Α.

Θ1 - Κτήριο Β.

Θ4 - Κτήριο Α.

Θ4 - Κτήριο Β.

Θ5 - Γυμναστήριο.

Θ6 - Γυμναστήριο.

 

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr