Υπηρεσίες Δόμησης

Τμήμα Υπηρεσιών Δόμησης

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Τεμπών (όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 249/20-01-2023/Τεύχος Β' και ισχύει), το Τμήμα Υπηρεσιών Δόμησης υπάγεται στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας. 

Είναι αρμόδιο για την εφαρμογή του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού, την έκδοση και έλεγχο εφαρμογής των οικοδομικών αδειών και τον έλεγχο των αυθαίρετων κατασκευών.

Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες του Τμήματος στο πλαίσιο της αποστολής του καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
Image
Το Τμήμα Υπηρεσιών Δόμησης αποτελείται από τα εξής γραφεία :

  • Γραφείο Έκδοσης Αδειών Δόμησης
  • Γραφείο Ελέγχου Κατασκευών - Αυθαιρέτων
  • Γραφείο Τοπογραφικών, Πολεοδομικών και Χωροταξικών Μελετών και Εφαρμογών.
Προϊσταμένη Τμήματος :
                                   Τσιτσιουβά Γεωργία
                                   Τηλ. : 2495 350 336
                                   Email : gioutsi@dimostempon.gr
Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr