Τεχνικές Υπηρεσίες

Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1545/05-05-2017 (Τεύχος Β'), το Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών είναι αρμόδιο για τη μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής απόψεως πραγματοποίησής τους. 

Συγχρόνως, το Τμήμα είναι αρμόδιο για την εξασφάλιση βελτιωμένων συνθηκών ασφαλούς μετακίνησης και κυκλοφορίας των δημοτών και των οχημάτων τους, καθώς και για τον έλεγχο εγκαταστάσεων και την έκδοση αδειών εγκαταστάσεων και εγκαταστατών όπως ο νόμος και οι κείμενες διατάξεις ορίζουν κάθε φορά. 

Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες του Τμήματος στο πλαίσιο της αποστολής του, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις νόμων, διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων.
Image
Το Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών αποτελείται από τα εξής γραφεία :

  • Γραφείο Τεχνικών, Ηλεκτρομηχανολογικών και Συγκοινωνιακών Έργων και Μελετών,
  • Γραφείο Δόμησης,
  • Γραφείο Ελέγχου Κατασκευών - Αυθαιρέτων,
  • Γραφείο Τοπογραφικών, Πολεοδομικών και Χωροταξικών Μελετών και Εφαρμογών
Προϊσταμένη Τμήματος :
Τσιτσιουβά Γεωργία
gioutsi @ dimostempon.gr (χωρίς κενά ενδιάμεσα)
Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr