Τεχνικές Υπηρεσίες

Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 249/20-01-2023 (Τεύχος Β'), το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών είναι αρμόδιο για τη μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής απόψεως πραγματοποίησής τους. Επιβλέπει την καλή εκπόνηση των μελετών και την καλή εκτέλεση των έργων των υποκείμενων γραφείων.

Συγχρόνως, το Τμήμα είναι αρμόδιο για την εξασφάλιση βελτιωμένων συνθηκών ασφαλούς μετακίνησης και κυκλοφορίας των δημοτών και των οχημάτων τους, καθώς και για τον έλεγχο εγκαταστάσεων και την έκδοση αδειών εγκαταστάσεων και εγκαταστατών κυρίως στον τομέα των μεταφορών. 

Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες του Τμήματος στο πλαίσιο της αποστολής του, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις νόμων, διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων.
Image
Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών αποτελείται από τα εξής γραφεία :

  • Γραφείο Τεχνικών Έργων και Συγκοινωνιών,
  • Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Ενέργειας,
Προϊσταμένη Τμήματος :
Τσιτσιουβά Γεωργία
gioutsi@dimostempon.gr
Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr