Κοινωνικής Προστασίας - Παιδείας - Πολιτισμού - Τουρισμού

Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Τουρισμού

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Τεμπών (όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 249/20-01-2023/Τεύχος Β' και ισχύει), το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Τουρισμού υπάγεται στη Διεύθυνση Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών, ΚΕΠ & Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας-Πολιτισμού & Τουρισμού.

Είναι αρμόδιο για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής, των πολιτικών ισότητας των φύλων καθώς και για την προστασία και προαγωγή της δημόσιιας υγείας στην περιοχή του Δήμου, με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήττων. 

Συγχρόνως, το Τμήμα είναι αρμόδιο για την προώθηση και ρύθμιση ζητημάτων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την προώθηση της Δια Βίου Μάθησης, καθώς και για το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς.
Image
Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες του Τμήματος στο πλαίσιο της αποστολής του καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις νόμων, διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων.

Αποτελείται από τα εξής γραφεία :

  • Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας και Αρωγής - Ισότητας των φύλλων και Προστασίας - Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας,
  • Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Αθλητισμού, Πολιτισμού, Ν. Γενιάς,
  • Γραφείο Απασχόλησης και Τουρισμού
Προϊσταμένη Τμήματος : 
                               Τσικλιτάρη Πανωρέα
                               Τηλ. : 2495 350 113         
                               Email Τμήματος : koinoniki@dimostempon.gr
Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr