Οικονομικές Υπηρεσίες

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Τεμπών (όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 249/20-01-2023/Τεύχος Β' και ισχύει), το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών υπάγεται στη Διεύθυνση Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών, ΚΕΠ & Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας-Πολιτισμού & Τουρισμού.

Είναι αρμόδιο για την αποτελεσματική τήρηση των οικονομικών προγραμμάτων λειτουργίας του Δήμου, τη σωστή απεικόνιση των οικονομικών πράξεων και τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών του, καθώς και τη διασφάλιση και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας και την προμήθεια υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών του Δήμου. 

Στο Τμήμα υπάγονται διοικητικά και τα αποκεντρωμένα Γραφεία σε επιμέρους δημοτικές ενότητες ή Κοινότητες, στο βαθμό που αφορούν οικονομικά ζητήματα.
Image
Το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών αποτελείται από τα εξής γραφεία :

  • Γραφείο Οικονομικών Υπηρεσιών και Εκκαθάρισης/ Εντολής Δαπανών-Διπλογραφικού, Αναλυτικής Λογιστικής και Απογραφής,
  • Γραφείο Μισθοδοσίας και Ασφάλισης Προσωπικού,
  • Γραφείο Ταμειακής Υπηρεσίας και Εξόδων,
  • Γραφείο Εσόδων, Περιουσίας και Κληροδοτημάτων,
  • Γραφείο Προμηθειών Υλικών, Εξοπλισμού και Υπηρεσιών
Προϊστάμενος Τμήματος :
Τσεργάς Κωνσταντίνος
  Τηλ. : 2495 350 405
Email : tsergaskostas@dimostempon.gr
Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr