Οικονομικές Υπηρεσίες

Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1545/05-05-2017 (Τεύχος Β'), το Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών είναι αρμόδιο για την αποτελεσματική τήρηση των οικονομικών προγραμμάτων λειτουργίας του Δήμου, τη σωστή απεικόνιση των οικονομικών πράξεων και τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών του, καθώς και τη διασφάλιση και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας και την προμήθεια υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών του Δήμου. 

Στο Τμήμα υπάγονται διοικητικά και τα αποκεντρωμένα Γραφεία σε επιμέρους δημοτικές ενότητες ή Κοινότητες, στο βαθμό που αφορούν οικονομικά ζητήματα.
Image
Το Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών αποτελείται από τα εξής γραφεία :

  • Γραφείο Οικονομικών Υπηρεσιών και Εκκαθάρισης/ Εντολής Δαπανών-Διπλογραφικού, Αναλυτικής Λογιστικής και Απογραφής,
  • Γραφείο Μισθοδοσίας και Ασφάλισης Προσωπικού,
  • Γραφείο Ταμειακής Υπηρεσίας και Εξόδων,
  • Γραφείο Εσόδων, Περιουσίας και Κληροδοτημάτων,
  • Γραφείο Προμηθειών Υλικών, Εξοπλισμού και Υπηρεσιών
Προϊσταμένη Τμήματος :
Σαρμαντά Μαρία
msarmanta @ dimostempon.gr (χωρίς κενά ενδιάμεσα)
Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr