ΔΟΠΑΠΕΠΤ

Ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος και Παιδείας Τεμπών (Δ.Ο.Π.Α.ΠΕ.Π.Τ.) προέκυψε από τη συγχώνευση των Ν.Π.Δ.Δ. (ΦΕΚ 769/06-05-2011, Τεύχος Β') :
- Πολιτιστικός Οργανισμός του πρώην Δήμου Νέσσωνος,
- Πολιτιστικό Κέντρο του πρώην Δήμου Μακρυχωρίου,
- Αθλητικοί οργανισμοί πρώην Δήμων Νέσσωνος και Μακρυχωρίου,
- Δημοτικό Στάδιο Γόννων και
- Μουσική Σχολή πρώην Δήμου Νέσσωνος.

Με την υπ΄αριθ. πρωτ. 967/05-01-2024 Διαπιστωτική Πράξη του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: 68ΟΠΟΡ10-6Υ6), η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 113/09-01-2024 Τεύχος Β', καταργήθηκε αυτοδίκαια ο Δ.Ο.Π.Α.ΠΕ.Π. Τεμπών και μεταβιβάστηκαν οι αρμοδιότητες και η περιουσία του στον Δήμο Τεμπών.
Image
Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr