Περιβάλλοντος και Καθαριότητας

Τμήμα Περιβάλλοντος και Καθαριότητας

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Τεμπών (όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 249/20-01-2023/Τεύχος Β' και ισχύει), το Τμήμα Περιβάλλοντος και Καθαριότητας υπάγεται στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας. 

Είναι αρμόδιο για την προστασία και αναβάθμιση του τοπικού φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, για την εξασφάλιση της αποκομιδής και της μεταφοράς των απορριμμάτων, τη χωριστή αποκομιδή και μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών και την εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων. 

Το Τμήμα έχει επίσης την αρμοδιότητα της Πολιτικής Προστασίας στο επίπεδο του Δήμου καθώς και τη συντήρηση των χώρων πρασίνου, τη λειτουργία των κοιμητηρίων, των σφαγείων και την ενεργειακή διαχείριση κινητών και ακινήτων.
Image
Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες του Τμήματος στο πλαίσιο της αποστολής του, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις νόμων, διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων.

Αποτελείται από τα εξής γραφεία :
  • Γραφείο Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας και Εθελοντισμού,
  • Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης,
  • Γραφείο Διαχείρισης Οχημάτων - Μηχανημάτων
Προϊστάμενος Τμήματος : 
                              Τζανέκας Αστέριος
                              Τηλ. : 24950 23900
                            Email : atzanekas@dimostempon.gr
Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr