Διακηρύξεις

Ναυαγοσωστική Κάλυψη Ακτών Δήμου Τεμπών 2024

Ναυαγοσωστική Κάλυψη Ακτών Δήμου Τεμπών 2024

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου Παροχής υπηρεσίας με τίτλο  

«ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ 2024»

 Εκτιμώμενης αξίας 113.501,36 € (μη συμπ. Φ.Π.Α.  24 % )

Όλα τα σχετικά αρχεία δικαιολογητικών συμμετοχής του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα του EΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) με συστημικό αριθμό 348853 μέσω της Αναζήτηση Διαγωνισμών Προμηθειών και Υπηρεσιών.

Επισυνάπτονται:

1. Διακήρυξη

2. Περίληψη

3. Μελέτη

4. ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ

5. Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr