Διακηρύξεις

Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός (1) Φωτοβολταϊκού (ΦΒ) Σταθμού επί γηπέδου με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού (net metering)

Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός (1) Φωτοβολταϊκού (ΦΒ) Σταθμού επί γηπέδου με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού (net metering)

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" & ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΤΕΜΠΩΝ (ΚΑ: 04.15.12.06.0002 & 04.54.00.28.0024).

Όλα τα σχετικά αρχεία δικαιολογητικών συμμετοχής του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα του EΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) με συστημικό αριθμό 192050 μέσω της Αναζήτηση Διαγωνισμών Προμηθειών & Υπηρεσιών.

Επισυνάπτονται:

1. Προκήρυξη

2. Διακήρυξη

3. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4. ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ

5. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

6. Διευκρινίσεις επί ερωτημάτων της Εταιρείας ZILLION MON. ΙΚΕ

7. Οριστική Προσφορά Σύνδεσης

8. Διευκρινίσεις επί ερωτημάτων της Εταιρείας ZILLION MON. IKE (02-06-2023)

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr