Διακηρύξεις

Κατασκευή Γηπέδου 5x5 στο Μακρυχώρι

Κατασκευή Γηπέδου 5x5 στο Μακρυχώρι

Εκτιμώμενης αξίας 155.690,13 € (μη συμπ. Φ.Π.Α. )

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – ΠΔΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010).

Όλα τα σχετικά αρχεία δικαιολογητικών συμμετοχής του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα του EΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) με συστημικό αριθμό  192817  μέσω της Αναζήτηση Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων.

 

Επισυνάπτονται :

1. Διακήρυξη

2. Προκήρυξη

3. Τεχνικές Προδιαγραφές

4. Τιμολόγιο Μελέτης

5. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

6. Τεχνική Περιγραφή

7. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης

8. Οικονομική Προσφορά

9. Αντιστοίχιση άρθρων με ΕΤΕΠ

10. ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ

11. Τοπογραφικό

 

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr