Ανακοινώσεις

Ενημέρωση για την ηλεκτρονική τιμολόγηση των συμβάσεων προμηθειών, γενικών υπηρεσιών έργων και εκπόνησης μελετών από την 1η Ιουνίου 2024

Ενημέρωση για την ηλεκτρονική τιμολόγηση των συμβάσεων προμηθειών, γενικών υπηρεσιών έργων και εκπόνησης μελετών από την 1η Ιουνίου 2024

Στο πλαίσιο προώθησης της ψηφιακής μεταρρύθμισης και αυτοματοποίησης των διαδικασιών στη Δημόσια Διοίκηση, καθιερώθηκε η ηλεκτρονική τιμολόγηση στις δημόσιες συμβάσεις.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις των άρθρων 148 - 154 του ν. 4601/2019 (Α΄44), όπως ισχύουν, προβλέφθηκε, μεταξύ άλλων, η υποχρέωση των οικονομικών φορέων για έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων του ν. 4412/2016, προς τους Φορείς του Δημοσίου Τομέα.

Ο χρόνος έναρξης της υποχρέωσης υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς ορίσθηκε με την υπ’ αριθ. 52445 ΕΞ 2023/4.4.2023 ΚΥΑ (Β’ 2385) η οποία όρισε ειδικά, ότι για τις αναθέτουσες αρχές, εκτός Κεντρικής Διοίκησης, η εν λόγω υποχρέωση άρχεται για δαπάνες σε εκτέλεση συμβάσεων, οι διαδικασίες σύναψης των οποίων εκκινούν μετά την 1η Ιουνίου 2024.

Συνεπώς οι οικονομικοί φορείς, ως ανάδοχοι/προμηθευτές στο πλαίσιο έργων/προμηθειών/εργασιών που αφορούν στον Δήμο Τεμπών, υποχρεούνται να εκδίδουν ηλεκτρονικά τιμολόγια σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ο χρόνος έναρξης των οποίων είναι μετά την 1η Ιούνιου 2024.

Δεν υφίσταται υποχρέωση ηλεκτρονικής τιμολόγησης για:

  • Δημόσιες συμβάσεις ήσσονος αξίας, δηλαδή εκτιμώμενης αξίας ίσης ή κατώτερης του ποσού των €2.500 χωρίς Φ.Π.Α.
  • Δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα, όταν οι εν λόγω φορείς συμπράττουν μη ανταγωνιστικά και εκτός οποιασδήποτε διαδικασίας που απευθύνεται στην αγορά (δηλαδή, δεν λειτουργούν ως οικονομικοί φορείς).
  • Λοιπές δαπάνες Γενικής Κυβέρνησης έως 2.500€, οι οποίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Ν. 3978/2011, 4412/2016 και 4413/2016.
  • Συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3978/2011 (περί προμηθειών στους τομείς της Άμυνας και Ασφάλειας) και έχουν χαρακτηριστεί ως απόρρητες.

Ως ηλεκτρονικό τιμολόγιο ορίζεται το τιμολόγιο που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων το οποίο έχει ενταχθεί στο Εθνικό Σύστημα τυποποίησης [σχετική η υπ’ αριθ. 63446/2021 ΚΥΑ (Β’ 2338/2021) για τον καθορισμό εθνικού μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων] και το οποίο διαβιβάζεται και παραλαμβάνεται σε διαρθρωμένη ηλεκτρονική μορφή, η οποία επιτρέπει την αυτόματη και ηλεκτρονική επεξεργασία του. Δεν αποτελούν ηλεκτρονικά τιμολόγια για τις δημόσιες συμβάσεις, τιμολόγια τα οποία δεν έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τους κανόνες του εθνικού/ευρωπαϊκού προτύπου και έχουν δρομολογηθεί μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΚΕΔ) ή αποτελούν αρχείο εικόνας, αρχείο pdf κ.λπ., ή το τιμολόγιο το οποίο έχει εκδοθεί μέσω της εφαρμογής “timologio” της Α.Α.Δ.Ε.

Επισημαίνεται ότι ο ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ως αναθέτουσα αρχή, έχει προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να είναι δυνατή η παραλαβή, διαχείριση και πληρωμή  των ηλεκτρονικών τιμολογίων των οικονομικών φορέων, ενώ θα περιλαμβάνει στα έγγραφα της διαδικασίας ανάθεσης των συμβάσεων καθώς και στο ιδιωτικό συμφωνητικό, εφόσον προβλέπεται η υπογραφή του, ρητή πρόβλεψη αναφορικά με την υποχρέωση των οικονομικών φορέων για έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων. Προς τούτο θα αναγράφονται απαραίτητα στα έγγραφα της σύμβασης:

i) Ο Κωδικός της Αναθέτουσας Αρχής για την ηλεκτρονική τιμολόγηση: 1007.Ε82205.0001, βάσει του οποίου θα γίνεται η δρομολόγηση του ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πληροφοριακό σύστημα του Δήμου (σχετικό πεδίο στο ηλεκτρονικό τιμολόγιο ΒΤ – 46)

ii) Το στοιχείο αναφοράς αγαθού/υπηρεσίας στο οποίο θα αναφέρεται ο ΑΔΑ της ανάληψης υποχρέωσης (σχετικό πεδίο στο ηλεκτρονικό τιμολόγιο ΒΤ – 11)

iii) Το στοιχείο αναφοράς της σύμβασης στο οποίο θα αναφέρεται ο ΑΔΑΜ της σύμβασης εφόσον υπάρχει ή η τιμή 0 στην περίπτωση που δεν υπάρχει

iv) Ο Κωδικός της έρευνας (σχετικό πεδίο στο ηλεκτρονικό τιμολόγιο: στοιχείο αναφοράς αγοραστή ΒΤ – 10)

Τέλος, επισημαίνεται ότι η επιτυχής, από τεχνικής απόψεως, παραλαβή των ηλεκτρονικών τιμολογίων, στο πληροφοριακό σύστημα του Δήμου Τεμπών, χρονοσημαίνεται και γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα μέσω του ΚΕΔ, εκκινεί την προθεσμία του Δήμου για την πληρωμή και λαμβάνεται υπόψη για τη διαχείριση του φακέλου της δαπάνης.

Αναλυτικές οδηγίες για την ηλεκτρονική τιμολόγηση στις δημόσιες συμβάσεις παρέχονται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) στη διαδρομή https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-invoice.

Ο Π.Ο.Υ

 

ΤΣΕΡΓΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr