Ανακοινώσεις

Αιτήσεις εγγραφής στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Τεμπών

Αιτήσεις εγγραφής στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Τεμπών

Ξεκινάει από 03 Ιουνίου η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την εγγραφή των νηπίων και βρεφών για το έτος 2024-2025 στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Τεμπών. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 26/06/2024, ενώ οι αιτήσεις υποβάλλονται ως εξής:

Με φυσική παρουσία προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά τις ώρες 08:00 π.μ. έως 14:00, στους Παιδικούς Σταθμούς Γόννων, Μακρυχωρίου, Συκουρίου και Δημαρχείο Πυργετού.
Στα νηπιακά τμήματα των Σταθμών γίνονται δεκτά παιδιά ηλικίας συμπληρωμένων 2,5 ετών, μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική Εκπαίδευση. Στο Βρεφικό Τμήμα γίνονται δεκτά βρέφη συμπληρωμένων 9 μηνών έως 2,5 ετών. Τα παραπάνω ηλικιακά όρια θα ισχύουν όχι κατά την ημερομηνία εγγραφής, αλλά την 1η Σεπτεμβρίου του έτους εγγραφής.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
Εγγραφή
Α) Αίτηση της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού.
Β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού ή/και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης.
Γ) Βεβαίωση εργασίας, όταν πρόκειται:
* Για Δημόσιο, ΟΤΑ ή ΝΠΔΔ αυτών: πρόσφατη βεβαίωση εργασίας. Ιδιωτικός τομέας: βεβαίωση εργασίας τελευταίου μήνα από τον εργοδότη της μητέρας με καθαρές αποδοχές, ημερομηνία πρόσληψης, ωράριο εργασίας και ειδικότητα συνοδευόμενη από αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων του τελευταίου τριμήνου ή σχετική βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή αντίγραφο της σύμβασης με τον εργοδότη.
*Για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους εκτός πρωτογενή τομέα απαιτείται: Αντίγραφο της Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος στη ΔΟΥ ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί ή ρυθμιστεί εισφορές, υπεύθυνη δήλωση περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.
* Για απασχολούμενους στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται: Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον ΟΓΑ ή βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί ή ρυθμιστεί εισφορές.
* Για ανέργους: Βεβαίωση ανεργίας, δελτίο κάρτας ανεργίας.
* Για παιδί ορφανό απαιτείται ληξιαρχική πράξη του αποβιώσαντος γονέα, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
* Για γονείς φοιτητές ή σπουδαστές απαιτείται βεβαίωση τελευταίου εξαμήνου σπουδών από τη Γραμματεία της Σχολής.
* Για γονέα που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία απαιτείται βεβαίωση από αρμόδια στρατιωτική υπηρεσία.
* Για διαζευγμένους απαιτείται αντίγραφο διαζευκτηρίου (εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).
* Για γονείς σε διάσταση απαιτείται αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης, καθώς και δικαστική απόφαση επιμέλειας».
Δ) Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από παιδίατρο, καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού, όπως προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.
Επίσης, αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης Mantoux, όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.
Ε) Εκκαθαριστικό σημείωμα του τρέχοντος φορολογικού έτους.
ΣΤ) Υπεύθυνη δήλωση παραλαβής παιδιού από γονέα ή κηδεμόνα.
Η) Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στον Σταθμό εκτός των προηγουμένων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης διαμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ
Απαιτούνται: Αίτηση ανανέωσης εγγραφής και όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από το στοιχείο Β’ και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση απαιτείται υπεύθυνη δήλωση των γονέων που βεβαιώνει τη μη μεταβολή.

Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι με κατά πλειοψηφία του ΔΣ με αριθμό 92, καθορίστηκε η συμμετοχή τροφείων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (ΤΡΟΦΕΙΑ) -  ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Οικογενειακό εισόδημα

1ο  παιδί

Για κάθε αδερφάκι

0 - 27.000 €

Δωρεάν

Δωρεάν

27.001 € - 30.000 €

70 €

35 €

30.001€ – 40.000 €

100 €

50 €

40.001 € – 50.000 €

120 €

60 €

50.001 € και άνω

150 €

75 €

Όπως γνωρίζετε η εγγραφή των βρεφών και νηπίων στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, γίνεται μέσω voucher του προγράμματος ΕΣΠΑ «Πρόγραμμα προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών», έτσι διευκρινίζεται ότι δωρεάν οικονομική συμμετοχή (τροφεία) με οικογενειακό εισόδημα έως 27.000,00 € θα δικαιούνται όσοι κατέθεσαν αίτηση για voucher και δεν εγκρίθηκε για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Δεν θα δικαιούνται δωρεάν τροφεία όσοι ενώ έχουν τα κριτήρια να συμμετέχουν στο πρόγραμμα προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών (voucher) και για δικούς τους λόγους δεν κατέθεσαν εμπρόθεσμη αίτηση συμμετοχής. Θα δεχόμαστε τα παιδιά και αυτής της κατηγορίας αλλά με οικονομική συμμετοχή (τροφεία) ίση με το αντίστοιχο  voucher. 

Η καταβολή της οικονομικής συμμετοχής θα καταβάλλεται σε όλα τα τραπεζικά καταστήματα σε αριθμό λογαριασμού που θα δίνεται στους γονείς από τον σταθμό μετά την εγγραφή.

Επίσης θα δίνεται έγγραφο με τα στοιχεία που θα πρέπει να αναγράφονται στο καταθετήριο της Τράπεζας.

Οι γονείς θα πρέπει να προσκομίζουν το αποδεικτικό κατάθεσης στην Προϊσταμένη των Κοινωνικών Υπηρεσιών.

Τα διαστήματα καταβολής της οικονομικής συμμετοχής σε δόσεις είναι:

 • Μέχρι 15 Οκτωβρίου η πρώτη (1η) δόση που αφορά τους μήνες Σεπτέμβριο – Οκτώβριο και Ιούλιο.
 • Μέχρι 30 Νοεμβρίου η δεύτερη (2η) δόση που αφορά τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο  –  Ιανουάριο. 
 • Μέχρι 30 Ιανουαρίου η τρίτη (3η) δόση που αφορά τους μήνες Φεβρουάριο – Μάρτιο.
 • Μέχρι 30 Μαρτίου η τέταρτη (4η) δόση που αφορά τους μήνες Απρίλιο – Μάιο.
 • Μέχρι 30 Μαΐου η πέμπτη (5η) δόση που αφορά τον μήνα Ιούνιο.

Θα ισχύει 10% έκπτωση σε περίπτωση εφ άπαξ καταβολής.

Δύναται να καταβάλλονται τα τροφεία και κάθε μήνα αν αυτό εξυπηρετεί το γονέα.

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Τρίτεκνες οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα από 27.001,00€ και άνω καταβάλουν το ποσό των 40€, για το ένα παιδί και 20€ για κάθε επόμενο παιδί, με την διευκρίνηση που ισχύει και για την δωρεάν συμμετοχή.
 • Πολύτεκνες οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα από 50.001,00€ και άνω καταβάλουν το ποσό των 40€, για το ένα παιδί και 20€ για κάθε επόμενο παιδί, με την διευκρίνηση που ισχύει και για την δωρεάν συμμετοχή.
 • Οικογένειες με γονέα εργαζόμενο δημοτικό υπάλληλο με εισόδημα από 27.001,00€ και άνω καταβάλουν τροφεία με το ποσό των 40 ευρώ μηνιαίως για το πρώτο παιδί και 20 € για κάθε ένα επόμενο παιδί.

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Οικογένειες με άτομο (αδελφάκι ή γονέας) με ειδικές ανάγκες (πιστοποίηση από ΚΕΠΑ) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και οικογενειακό εισόδημα μέχρι 50.000,00€.
 • Οικογένειες με άτομο (αδελφάκι ή γονέας) καρκινοπαθή (πιστοποίηση από ΚΕΠΑ) και οικογενειακό εισόδημα μέχρι 50.000,00€.
 • Οικογένειες με άτομο (αδελφάκι ή γονέας) με χρόνιο νόσημα (πιστοποίηση από ΚΕΠΑ), με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 50.000,00€.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει για μείωση ή απαλλαγή από την καταβολή μηνιαίας οικονομικής συμμετοχής, η οποία ισχύει μετά την εγγραφή του παιδιού και αφορά ειδικά κοινωνικά περιστατικά, ως κάτωθι:

 • Τη μεταβολή της οικογενειακής κατάστασης λόγω θανάτου
 • Την εμφάνιση δυσίατου νοσήματος του ενός ή και των δύο γονέων
 • Λόγω διαζυγίου
 • Την ξαφνική απώλεια της εργασίας του ενός ή και των δύο γονέων

Η κλίμακα της μηνιαίας οικονομικής συμμετοχής μπορεί να αναπροσαρμοστεί, με νέα απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου.

Επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις απουσίας ή ασθένειας η οικονομική συμμετοχή καταβάλλεται κανονικά. 

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα:

Παιδικός Σταθμός Γόννων: 2495350124,

Παιδικός Σταθμός Συκουρίου: 24950051800,

Παιδικός Σταθμός Μακρυχωρίου: 2495022252.

 

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr