Ανακοινώσεις

ΔΕΥΑ ΤΕΜΠΩΝ : ΣΟΧ 1/2024 - Πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

ΔΕΥΑ ΤΕΜΠΩΝ : ΣΟΧ 1/2024 - Πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2024
για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΕΜΠΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.)

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  τριών (3) για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Τεμπών, που εδρεύει στο Συκούριο της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Υπηρεσία

Έδρα Υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

101

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τεμπών

Συκούριο

(Δήμος Τεμπών)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

8 μήνες

2

102

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τεμπών

Συκούριο

(Δήμος Τεμπών)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

8 μήνες

1

 

Η υποβολή των αιτήσεων αρχίζει από τις 29-06-2024 έως και τις 09-07-2024 .

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α) ΤΕΜΠΩΝ, Συκούριο, Αγ. Κωνσταντίνου 39 Τ.Κ. 40006, υπόψη κας Τσιούτρα Αναστασίας (τηλ. επικοινωνίας: 24953 50509) από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 08:30 έως 15:30 .

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Συνημμένα αρχεία:

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 01/2024
  2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝ ΣΟΧ 10-06-2021
  3. ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ.
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr