Διακηρύξεις

All Stories

Εσωτερική Οδοποιϊα Δήμου Τεμπών - Πρόληψη Ζημιών και Καταστροφών από Θεομηνίες

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025 (ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 5168277) : Κ.Α. 64.7333.04 J και από  την ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών  Κ.Α. : 30.7333.04

Όλα τα σχετικά αρχεία δικαιολογητικών συμμετοχής του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα του EΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) με συστημικό αριθμό   196479 μέσω της Αναζήτηση Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων.

Εσωτερική Οδοποιϊα Δήμου Τεμπών - Πρόληψη Ζημιών και Καταστροφών από Θεομηνίες

Πνευματικό Κέντρο Πυργετού

Εκτιμώμενης αξίας 335.000,00 € (συμπ. Φ.Π.Α. )

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ (Κ.Α. : 02.15.7311.02 & 02.61.7311.02).

Όλα τα σχετικά αρχεία δικαιολογητικών συμμετοχής του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα του EΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) με συστημικό αριθμό  194141  μέσω της Αναζήτηση Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων.

Πνευματικό Κέντρο Πυργετού

Υλοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Επισκεπτών στο ΚΕΠ Μακρυχωρίου του Δήμου Τεμπών και Προμήθεια Tablets υπογραφών εγγράφων για τα ΚΕΠ του Δήμου Τεμπών

Ο Δήμος Τεμπών ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση της προμήθειας "Υλοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Επισκεπτών στο ΚΕΠ Μακρυχωρίου του Δήμου Τεμπών και Προμήθεια Tablets υπογραφών εγγράφων για τα ΚΕΠ του Δήμου Τεμπών" με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021.

Υλοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Επισκεπτών στο ΚΕΠ Μακρυχωρίου του Δήμου Τεμπών και Προμήθεια Tablets υπογραφών εγγράφων για τα ΚΕΠ του Δήμου Τεμπών

Προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών και Tablets για τα ΚΕΠ του Δήμου Τεμπών

Ο Δήμος Τεμπών ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση της προμήθειας "Η/Υ, Εκτυπωτών και Tablets για τα ΚΕΠ του Δήμου Τεμπών" με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4785/2021.

Προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών και Tablets για τα ΚΕΠ του Δήμου Τεμπών

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για το Έργο: "Κατασκευή Δικτύου Αποστράγγισης σε Πεζοδρόμια της Δ.Ε. Νέσσωνος του Δήμου Τεμπών"

Ο Δήμος Τεμπών ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση του έργου "Κατασκευή Δικτύου Αποστράγγισης σε πεζοδρόμια της Δ.Ε. Νέσσωνος του Δήμου Τεμπών" με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021.

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για το Έργο: "Κατασκευή Δικτύου Αποστράγγισης σε Πεζοδρόμια της Δ.Ε. Νέσσωνος του Δήμου Τεμπών"

Κατασκευή Γηπέδου 5x5 στο Μακρυχώρι

Εκτιμώμενης αξίας 155.690,13 € (μη συμπ. Φ.Π.Α. )

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – ΠΔΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010).

Όλα τα σχετικά αρχεία δικαιολογητικών συμμετοχής του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα του EΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) με συστημικό αριθμό  192817  μέσω της Αναζήτηση Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων.

Κατασκευή Γηπέδου 5x5 στο Μακρυχώρι
Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr