Ανακοινώσεις

Σχέδιο Σημειακών Τροποποιήσεων Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δημοτικής Ενότητας Νέσσωνος

Σχέδιο Σημειακών Τροποποιήσεων Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δημοτικής Ενότητας Νέσσωνος

Ο Δήμος Τεμπών ανακοινώνει την αριθμ.162/2023 Ομόφωνη Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 9ΠΣ4ΩΗ7-3ΔΥ) και την παροχή θετικής Γνωμοδότησης επί του «Σχεδίου Σημειακών Τροποποιήσεων Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δημοτικής Ενότητας Νέσσωνος» του  Δήμου Τεμπών.

Τα περιεχόμενα του Σχεδίου  επισυνάπτονται κάτωθι και περιλαμβάνουν:

Αντίγραφα είναι αναρτημένα στα Δημοτικό Καταστήματα Μακρυχωρίου, Συκουρίου  και Πυργετού.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει γνώση των περιεχομένων του Σχεδίου, και εφόσον έχει αντιρρήσεις, να υποβάλει εγγράφως αιτιολογημένες ενστάσεις ή εναλλακτικές προτάσεις, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο πρωτόκολλο του Δήμου Τεμπών στο Δημοτικό Κατάστημα Μακρυχωρίου.

Τελευταία ημέρα υποβολής αντιρρήσεων, ενστάσεων ή εναλλακτικών προτάσεων ορίζεται η Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 14:00.

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr