Διακηρύξεις

Ολοκλήρωση Κατασκευής Εσωτερικών Δικτύων Συλλογής Ακαθάρτων ΔΚ Γόννων

Ολοκλήρωση Κατασκευής Εσωτερικών Δικτύων Συλλογής Ακαθάρτων ΔΚ Γόννων

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ ΤΑ 5164462 & ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΤΕΜΠΩΝ

Όλα τα σχετικά αρχεία δικαιολογητικών συμμετοχής του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα του EΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) με συστημικό αριθμό 201995 μέσω της Αναζήτηση Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων.

 

Επισυνάπτονται:

1. Προκήρυξη

2. Διακήρυξη

3. Προϋπολογισμός Μελέτης

4. Τιμολόγιο Μελέτης

5. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

6. Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας

7. Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας

8. Χρονοδιάγραμμα Έργου

9. Προμέτρηση

10. Αντιστοίχιση άρθρων με ΕΤΕΠ

11. Τεχνική Περιγραφή

12. ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ

13. Σχέδιο - Γενική Οριζοντιογραφία

14. Σχέδιο - Σκάμματα Αγωγών

15. Σχέδιο - Συνθετικά Φρεάτια

16. Σχέδιο - Φρεάτιο Πεζοδρομίου

17. Σχέδιο - Φρεάτιο Επίσκεψης

18. Οικονομική προσφορά

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr