Διακηρύξεις

Αντικατάσταση Πεζοδρομίων Πυργετού

Αντικατάσταση Πεζοδρομίων Πυργετού

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ : Κ.Α. 64.7333.04 J και από  την ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών  Κ.Α. : 30.7324.04)

Όλα τα σχετικά αρχεία δικαιολογητικών συμμετοχής του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα του EΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) με συστημικό αριθμό 201991 μέσω της Αναζήτηση Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων.

Επισυνάπτονται:

1. Διακήρυξη

2. Περίληψη

3. Τιμολόγιο Μελέτης

4. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

5. Τεχνική Έκθεση

6. Προϋπολογισμός Μελέτης

7. Προμέτρηση

8. Αντιστοίχιση Άρθρων με ΕΤΕΠ

9. Οικονομική Προσφορά

10. Τοπογραφικό Πινακίδα 1

11. Τοπογραφικό Πινακίδα 2

12. Τοπογραφικό Πινακίδα 3

13. Τοπογραφικό Πινακίδα 4

14. ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr