Προσκλήσεις

Πρόσκληση Δ.Ε. στις 06/02/2024

Πρόσκληση Δ.Ε. στις 06/02/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στις 06.02.2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00’ θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Τεμπών στην αίθουσα συνεδριάσεων "Αντλιοστάσιο" στο Μακρυχώρι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Θέματα ημερήσιας διάταξης :

 1. Σύνταξη Έκθεσης και κατάρτιση Ισολογισμού Δήμου Τεμπών οικ. έτους 2022.
 2. Έγκριση Εκθέσεων Οικονομικών Καταστάσεων Δ’ τριμήνου 2023
 3. Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού ΄έτους 2024 κληροδοτήματος ΔΗΜ. ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ.
 4. Παροχή Πάγιας Προκαταβολής – Ορισμός υπολόγου.
 5. Αποδοχή ποσού & κατανομή.
 6. Εξειδίκευση πιστώσεων Εθνικών & Τοπικών Εορτών.
 7. Διαγραφές χρεών σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν.3463/2006.
 8. Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής & μουσικών οργάνων για το έτος 2024, στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Τεμπών.
 9. Έγκριση Πρακτικού διαγωνισμού για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ ΕΠΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΕΛΚΟΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ. (προσωρινός ανάδοχος).
 10. Έγκριση 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ (Α/Α 198860 ΕΣΗΔΗΣ).
 11. Έγκριση τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης με τη ΔΕΥΑ Τεμπών, για την εκτέλεση της Πράξης ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ με χρηματοδότηση από το προγρ. ‘ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ’.
 12. Έγκριση Πρακτικού Διαγωνισμού (1ο Στάδιο) για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 4 m3 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 276160).
 13. Έγκριση 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ (Α/Α 202407 ΕΣΗΔΗΣ)
 14. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την Εκμίσθωση δημ. καταστήματος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» στην Κοινότητα Νέσσωνος.

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη συνεδρίαση, παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να συμμετέχει το αναπληρωματικό μέλος.

[άρθρο 74 παρ.7 του Ν.3852/10,όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 του Ν.5056/23 (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 1328/110575/2023/23.12.23)

 

Ο Πρόεδρος της  Δημοτικής Επιτροπής

  

Μητσογιάννης Νικόλαος

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr