Προσκλήσεις

Πρόσκληση Ο.Ε. στις 15/04/2022

Πρόσκληση Ο.Ε. στις 15/04/2022

Στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο» στο Μακρυχώρι στις 15.04.2022,

ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00’, θα πραγματοποιηθεί τακτική (δια τηλεδιάσκεψης) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τεμπών στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορονοϊού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του [εγκύκλιος 57/2021 Υπ. Εσ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/177/οικ. 16474 (ΑΔΑ: 6Γ7Ν46ΜΤΛ6-6ΣΘ) Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο σύμφωνα 3 του άρθρου 10 τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων & εγκ. 643_69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5)].

Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί μέσω του «συνδέσμου» που θα σταλεί ηλεκτρονικά από τον Πρόεδρο.

Θέματα ημερήσιας διάταξης :

  1. Σχέδιο / εισήγηση  4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού
  2. Έγκριση Εκθέσεων Οικονομικών Καταστάσεων  Α’ τριμήνου 2022
  3. Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής
  4. Έγκριση της αριθ. 6/2022 απόφασης ΔΟΠΑΠΕΠΤ (1η αναμόρφωση)
  5. Διαγραφή χρεών (άρθρο 174 Ν.3463/2006)

 

Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής

Σίμος Βασίλειος

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr