Προσκλήσεις

Πρόσκληση Ο.Ε. στις 04/07/2022

Πρόσκληση Ο.Ε. στις 04/07/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο» στο Μακρυχώρι στις 04.07.2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00’, θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τεμπών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Θέματα ημερήσιας διάταξης :

  1. Απαλλαγή υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής
  2. Έγκριση Αποζημίωσης Δαπανών Μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα
  3. Έγκριση Πρακτικού [Στάδιο 3ο: Εξέταση Δικαιολογητικών Κατακύρωσης Προσωρινού Αναδόχου, κατακύρωση και Ανάθεση της Σύμβασης], για την Παροχή υπηρεσίας με τίτλο «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ 2022»     
  4. Έγκριση 4ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) του έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ»
  5. Έγκριση 4ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ»

Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής

 

Σίμος Βασίλειος

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr