Διακηρύξεις

Προμήθεια Τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Τεμπών για το έτος 2024

Προμήθεια Τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Τεμπών για το έτος 2024

Εκτιμώμενης αξίας 76.401,10€ (μη συμπ. Φ.Π.Α. )

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ.

Η δαπάνη της σύμβασης βαρύνει τους κωδικούς του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2024 του Δήμου Τεμπών 15.6063.01, 15.6481.02, 20.6063.01, 30.6063.01, 15.6481.04, 60.6481.01

Όλα τα σχετικά αρχεία δικαιολογητικών συμμετοχής του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα του EΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) με συστημικό αριθμό: 254182 μέσω της Αναζήτηση Διαγωνισμών.

Επισυνάπτονται :

1. Διακήρυξη

2. Περίληψη

3. Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

4. ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ

5. Μελέτη

 

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr