Διακηρύξεις

Προμήθεια Τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Τεμπών και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2023

Προμήθεια Τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Τεμπών και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2023

Εκτιμώμενης αξίας 52.021,98 € (μη συμπ. Φ.Π.Α. )

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ και τα ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ.

Η δαπάνη της σύμβασης βαρύνει τους κωδικούς του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2023 του Δήμου Τεμπών και των Νομικών του Προσώπων 15.6063.01, 20.6063.01, 30.6063.01, 15.6481.01, 60.6481.01, 15.6481.02, 15.6471.05

Όλα τα σχετικά αρχεία δικαιολογητικών συμμετοχής του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα του EΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) με συστημικό αριθμό 174636  μέσω της Αναζήτηση Διαγωνισμών.

Επισυνάπτονται :

1. Διακήρυξη

2. Περίληψη

3. Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

4. ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ

5. Μελέτη

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr