Διακηρύξεις

Κατασκευή Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Δήμου Τεμπών

Κατασκευή Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Δήμου Τεμπών

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΑΞΟΝΑΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ», ΠΔΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010, ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ , ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 30.7311.03

Όλα τα σχετικά αρχεία δικαιολογητικών συμμετοχής του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα του EΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) με συστημικό αριθμό  202407 μέσω της Αναζήτηση Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων.

Επισυνάπτονται:

1. Προκήρυξη

2. Διακήρυξη

3. Προϋπολογισμός Μελέτης

4. Τιμολόγιο Μελέτης

5. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

6. Προμέτρηση

7. Αντιστοίχιση Άρθρων για ΕΤΕΠ

8. Τεχνική Περιγραφή

9. ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ

Αρχιτεκτονικά Σχέδια:

1. Τοπογραφικό

2. Διάγραμμα Δόμησης

3α. Κάτοψη Κτηρίου Διοίκησης

3β. Κάτοψη Κτηρίου Κελιών

4α. Κάτοψη Στέγης Διοίκησης

4β. Κάτοψη Στέγης Κελιών

5α. Όψεις Κτηρίου Διοίκησης

5β. Όψεις Κτηρίου Κελιών

6α. Τομές Κτηρίου Διοίκησης

6β. Τομές Κτηρίου Κελιών

 

Ηλεκτρομηχανολογικά Σχέδια:

1. ΑΛ1

2. ΑΛ2

3. ΑΠ1

4. ΑΠ2

5. ΑΠ3

6. ΑΠ4

7. ΗΛ1

8. ΗΛ2

9. Θ1

10. Θ3

11. Υ1

12. Υ2

13. Υ3

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr