Διακηρύξεις

Προμήθεια-Τοποθέτηση Εξοπλισμών και Διαμόρφωσης Χώρων για την Ανακαίνιση των ΚΕΠ του Δήμου Τεμπών

Προμήθεια-Τοποθέτηση Εξοπλισμών και Διαμόρφωσης Χώρων για την Ανακαίνιση των ΚΕΠ του Δήμου Τεμπών

Δράση στο πλαίσιο του έργου ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ - Χρηματοδοτούμενο από Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.

Όλα τα σχετικά αρχεία δικαιολογητικών συμμετοχής του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα του EΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) με συστημικό αριθμό 189958 μέσω της Αναζήτηση Διαγωνισμών Προμηθειών και Υπηρεσιών.

Επισυνάπτονται:

1. Προκήρυξη

2. Διακήρυξη

3. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

4. Παράρτημα

5. ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr