Διακηρύξεις

Προμήθεια Καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Τεμπών και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2024

Προμήθεια Καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Τεμπών και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2024

Προμήθεια Καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Τεμπών και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2024

Εκτιμώμενης αξίας 225.420,82 € (μη συμπ. Φ.Π.Α.  24 %)

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ και τα ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ.

Η δαπάνη της σύμβασης βαρύνει τους κωδικούς του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2023 του Δήμου Τεμπών και των Νομικών του Προσώπων 10.6641, 10.6643,15.6641, 15.6643, 20.6641, 30.6641, 30.6644,  35.6644, 15.6643.

Όλα τα σχετικά αρχεία δικαιολογητικών συμμετοχής του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα του EΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) με συστημικό αριθμό 212199 μέσω της Αναζήτησης Διαγωνισμών.

Επισυνάπτονται:

1. Διακήρυξη

2. Προκήρυξη

3. Περίληψη

4. Μελέτη

5. ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ

6. Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

7. Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr