Διακηρύξεις

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας και Εφαρμογής Τεχνολογιών ΑΠΕ στο Γυμνάσιο Συκουρίου

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας και Εφαρμογής Τεχνολογιών ΑΠΕ στο Γυμνάσιο Συκουρίου

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  2014 – 2020, από πιστώσεις του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, κωδικός ΣΑΕ: 2021ΕΠ00610057 με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Όλα τα σχετικά αρχεία δικαιολογητικών συμμετοχής του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα του EΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) με συστημικό αριθμό 198860 μέσω της Αναζήτηση Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων.

Επισυνάπτονται:

1.α. Προκήρυξη

1.β. Διακήρυξη

2. Προϋπολογισμός

3. Τεχνική Περιγραφή

4. Αποτύπωση Υφιστάμενης Κατάστασης

5. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

6. Τιμολόγιο Δημοπράτησης

7. ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ

8. Τεύχος Υπολογισμού ΑΕΚΚ

9. Χρονοδιάγραμμα Έργου

10. Αντιστοίχιση Άρθρων με ΕΤΕΠ-ΠΕΤΕΠ

11.Προμετρήσεις

12. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

13. Απόφαση Ένταξης της Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

14. Έγκριση Διακήρυξης

Αρχιτεκτονικά Σχέδια:

Α1. Κάτοψη Ισογείου

Α2. Κάτοψη Ορόφου

Α3. Κάτοψη Απόληξης Κλιμακοστασίου

Α4. Κάτοψη Στέγης

Α5. Τομή Α-Α

Α6. Νότια Όψη

Α7. Βόρεια Όψη

Α8. Ανατολική Όψη

Α9. Δυτική Όψη

Η/Μ Σχέδια:

Μελέτη Θέρμανσης 1

Μελέτη Θέρμανσης 2

Μελέτη Θέρμανσης 3

Μελέτη Θέρμανσης 4

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης

Μελέτη Θέρμανσης

Μελέτη Φωτοβολταϊκών

Μελέτη Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας Κτιρίου BEMS

Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας 1

Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας 2

Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας 3

Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας 4

Μελέτη Φωτοβολταϊκών 1

Μελέτη Φωτοβολταϊκών 2

Μελέτη Φωτοβολταϊκών 3

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr