Διακηρύξεις

Εσωτερική Οδοποιϊα Δήμου Τεμπών - Πρόληψη Ζημιών και Καταστροφών από Θεομηνίες

Εσωτερική Οδοποιϊα Δήμου Τεμπών - Πρόληψη Ζημιών και Καταστροφών από Θεομηνίες

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025 (ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 5168277) : Κ.Α. 64.7333.04 J και από  την ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών  Κ.Α. : 30.7333.04

Όλα τα σχετικά αρχεία δικαιολογητικών συμμετοχής του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα του EΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) με συστημικό αριθμό   196479 μέσω της Αναζήτηση Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων.

Επισυνάπτονται:

1. Προκήρυξη

2. Διακήρυξη

3. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ)

4. Αντιστοίχιση Άρθρων με ΕΤΕΠ

5. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τεμπών υπ' αριθ. 23/2023

6. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

7. Προμέτρηση

8. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης

9. Τεχνική Περιγραφή

10. Τιμολόγιο Δημοπράτησης

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr