Διακηρύξεις

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας και Εφαρμογής Τεχνολογιών ΑΠΕ στο Γυμνάσιο-Λύκειο Πυργετού

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας και Εφαρμογής Τεχνολογιών ΑΠΕ στο Γυμνάσιο-Λύκειο Πυργετού

«ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΡΓΕΤΟΥ »

Εκτιμώμενης αξίας  477.056,45  € (μη συμπ. Φ.Π.Α.  24 % )

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  2014 – 2020, από πιστώσεις του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, κωδικός ΣΑΕ: 2020ΕΠ00610046 με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Όλα τα σχετικά αρχεία δικαιολογητικών συμμετοχής του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα του EΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) με συστημικό αριθμό  184272  μέσω της Αναζήτηση Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων.

1.Α. Προκήρυξη

1.Β. Διακήρυξη

2. Οικονομική Προσφορά

3. Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές Επεμβάσεων Ενεργειακής Αναβάθμισης

4. Τεχνική Έκθεση Αποτύπωσης Υφιστάμενης Κατάστασης

5. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

6. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης

7. Τιμολόγιο Δημοπράτησης

8. Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ-ΠΕΤΕΠ

9. Αναλυτική Προμέτρηση Οικοδομικών Εργασιών

10. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης

11. Χρονοδιάγραμμα Εργασιών

12. ΕΕΕΣ-ΤΕΥΔ

13. Τεύχος Υπολογισμού ΑΕΚΚ

 

Αρχιτεκτονικά:

Α0 - Κάτοψη Υπογείου

Α1 - Κάτοψη Ισογείου

Α2 - Κάτοψη Ορόφου

Α3 - Κάτοψη Στέγης

Α4 - Ανατολική Όψη

Α5 - Βόρεια Όψη

Α6 - Δυτική Όψη

Α7 - Νότια Όψη

Α8 - Τομή Α-Α

Α9 - Τομή Β-Β


Μελέτη Η/Μ:

Ενεργειακή Μελέτη

Θ2 - Κάτοψη Ισογείου

Θ4 - Κατακόρυφο Διάγραμμα

Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας Κτηρίου

Μελέτη Φωτοτεχνίας

ΣΔΕ1 - Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας

ΦΒ1 - Φωτοβολταϊκά

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr