Διακηρύξεις

Αποκατάσταση Δρόμων στην Παραλία Μεσαγγάλων και Καστρί Λουτρού λόγω Θεομηνίας

Αποκατάσταση Δρόμων στην Παραλία Μεσαγγάλων και Καστρί Λουτρού λόγω Θεομηνίας

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571.

Όλα τα σχετικά αρχεία δικαιολογητικών συμμετοχής του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα του EΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) με συστημικό αριθμό 206065 μέσω της Αναζήτηση Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων.

Επισυνάπτονται:

1. Διακήρυξη

2. Προκήρυξη

3. ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ

4. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

5. Αντιστοίχιση Άρθρων με ΕΤΕΠ

6. Προμετρήσεις

7. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης

8. Τεχνική Περιγραφή

9. Τιμολόγιο Δημοπράτησης

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr