Δημόσια Διαβούλευση για την Α' Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Τεμπών

Δημόσια Διαβούλευση για την Α' Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Τεμπών

Ο Δήμος Τεμπών γνωστοποιεί στα Τοπικά Συμβούλια του Δήμου Τεμπών, στους Πολίτες ή ενώσεις Πολιτών καθώς και στους τοπικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Τεμπών ότι η πρώτη ενότητα (Α’ Φάση) του Επιχειρησιακού Προγράμματος, που αφορά στο Στρατηγικό Σχεδιασμό του Δήμου Τεμπών για την περίοδο 2024-2028, μετά και την ψήφισή της από το Δημοτικό Συμβούλιο (απόφαση 93/2024), τίθεται σε Δημόσια Διαβούλευση για το χρονικό διάστημα από 7-6-2024 έως και 21-6-2024.

Ο Δήμος Τεμπών επιθυμεί τη συμβολή όλων στο έργο κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματός του, με τη διατύπωση προτάσεων αναφορικά με τις προτεραιότητες, τους στόχους, τις δράσεις και τα έργα που θα συμβάλουν στην αναβάθμιση των οικισμών και της περιοχής, στην προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης του Δήμου και στη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών του.

Για το σκοπό αυτό, τίθεται σε Δημόσια Διαβούλευση το Στρατηγικό Σχέδιο που αποτελεί το πρώτο μέρος της διαδικασίας εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Στο Στρατηγικό Σχέδιο γίνεται ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και καθορίζονται οι προτεραιότητες, οι στόχοι και τα μέτρα.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού-Β’ Φάσης όπου εξειδικεύονται οι Άξονες, τα Μέτρα και οι Στόχοι της Α’ Φάσης σε ομαδοποιημένα έργα και παρεμβάσεις, σε συνάρτηση με τη διαφαινόμενη οικονομική κατάσταση του Δήμου τα επόμενα χρόνια και στην προοπτική ανάπτυξής του.

Σύμφωνα με την Απόφαση Δημάρχου 813/2024 η υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων μπορεί να γίνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας το σχετικό ερωτηματολόγιο, το οποίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και καταθέτοντας το με την ένδειξη για το «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ»:

- Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση  dimarxos@dimostempon.gr

- Συμπληρωμένο στο Γραφείο Δημάρχου (Δημαρχείο, Μακρυχώρι)

-Ταχυδρομικά στη Διεύθυνση: Δήμος Τεμπών, Δημαρχείο, 40006 Μακρυχώρι.

το αργότερο μέχρι 21/6/2024.

Επισυνάπτονται :

1. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου (Α' Φάση)

2. Η υπ' αριθ. 813/2024 Απόφαση Δημάρχου.

3. Το ερωτηματολόγιο

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr