Ανακοινώσεις

Πίνακας Ο.Ε. 21/2023: Θέματα Αποφάσεων Συνεδρίασης Ο.Ε. 28-12-2023

Πίνακας Ο.Ε. 21/2023: Θέματα Αποφάσεων Συνεδρίασης Ο.Ε. 28-12-2023

ΠΙΝΑΚΑΣ αριθ. 21/2023

Θεμάτων Αποφάσεων Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 

(με τηλεδιάσκεψη)

Αριθ. & ημερομηνία πρόσκλησης: 9774/ 21-12-2023,

Ημερομηνία Συνεδριάσεως (): 28-12-2023, Ημέρα: Πέμπτη & Ώρα: 12:00’

Αριθμός θεμάτων πρόσκλησης: επτά (7)

Αριθμός θεμάτων που συζητήθηκαν: επτά (7)

Α/Α

ΘΕΜΑ

Αριθ. Απόφ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

1

Αποδοχή ποσών

151

Ομόφωνα  η αποδοχή

2

Σχέδιο/εισήγηση 10ης Αναμόρφωσης

152

Εγκρίθηκε Κατά Πλειοψηφία  

3

Απαλλαγή υπολόγου Πάγιας Προκαταβολής 2023

153

Ομόφωνα η απαλλαγή  

4

Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού έργων, όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης δεν υπερβαίνει το 1.000.000 € χωρίς να συνυπολογίζεται το ΦΠΑ, για το έτος 2024

154

Ομόφωνα η συγκρότηση  

5

Ανάκληση της 108/2023 απόφαση της Ο.Ε. Δήμου Τεμπών, καθώς και της ενσωματωθείσας σε αυτή 92/2023 απόφασης και συμμόρφωση με την αριθ. 1827, 1828/2023 (ΓΑΚ 1566/10.10.2023, ΓΑΚ 1578/11.10.2023) απόφαση ΕΑΔΗΣΥ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ (ΦΒ) ΕΠΙ ΓΗΠΕΔΟΥ, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΩΗΦΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ (net metering) (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 192050)

155

Ομόφωνα η ανάκληση & κατακύρωση

6

Έγκριση Πρακτικού Διαγωνισμού (κατακύρωση) για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024

156

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

7

Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου: ΟΛΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΚ ΓΟΝΝΩΝ (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 201995)

157

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr