Ανακοινώσεις

Πίνακας Ο.Ε. 20/2023: Θέματα Αποφάσεων Συνεδρίασης Ο.Ε. 12-12-2023

Πίνακας Ο.Ε. 20/2023: Θέματα Αποφάσεων Συνεδρίασης Ο.Ε. 12-12-2023

ΠΙΝΑΚΑΣ αριθ. 20/2023

Θεμάτων Αποφάσεων Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 

Αριθ. & ημερομηνία πρόσκλησης: 9371/ 08-12-2023,

Ημερομηνία Συνεδριάσεως (): 12-12-2023, Ημέρα: Τρίτη & Ώρα: 14:00’

Αριθμός θεμάτων πρόσκλησης: εννέα (9)

Αριθμός θεμάτων που συζητήθηκαν: εννέα (9)

Α/Α

ΘΕΜΑ

Αριθ. Απόφ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

1

Αποδοχή ποσού

142

Ομόφωνα  η αποδοχή

2

Έγκριση δαπανών που έγιναν από την Πάγια Προκαταβολή (3η)

143

Εγκρίθηκαν Ομόφωνα  

3

Έλεγχος Λογαριασμού Εσόδων & Εξόδων Νοεμβρίου 2023

144

Εγκρίθηκε Κατά Πλειοψηφία  

4

Πρόθεση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ» στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2.4 «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων» με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ

145

Ομόφωνα η πρόθεση  

5

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας Εκμίσθωσης δημοτικών αγρών στη θέση «Μαυρόγια» του οικισμού Γυρτώνης της Κοινότητας Μακρυχωρίου

146

Εγκρίθηκαν Ομόφωνα

6

Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024 (κατακύρωση)

147

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

7

Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων του Ν.4412/2016, για το έτος 2023

148

Ομόφωνα η συγκρότηση

8

Ορισμός δικηγόρου για παροχή Γνωμοδότησης (παραγραφή βεβαιωμένων & ληξιπρόθεσμων οφειλών)

149

Αποσύρθηκε

9

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών (Αρ, Μελέτης 38/2023) & Καθορισμός όρων για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ ΕΠΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΕΛΚΟΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

150

Ομόφωνα η έγκριση & ο Καθορισμός των όρων

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr