Ανακοινώσεις

Πίνακας Δ.Σ. 18/2023: Θέματα Αποφάσεων Συνεδρίασης Δ.Σ. 30-10-2023

Πίνακας Δ.Σ. 18/2023: Θέματα Αποφάσεων Συνεδρίασης Δ.Σ. 30-10-2023

ΠΙΝΑΚΑΣ αριθ.  18/2023

Θεμάτων Αποφάσεων Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Τεμπών

(δια ζώσης)

Αριθ. & ημερομηνία πρόσκλησης: 8209/25-10-2023,

Ημερομηνία Συνεδριάσεως: 30-10-2023,  Ημέρα:  Δευτέρα & Ώρα: 19:30’.

Αριθμός θεμάτων πρόσκλησης: δώδεκα ( 12 )

Αριθμός θεμάτων που συζητήθηκαν: δεκατέσσερα ( 14 )

Α/Α

ΘΕΜΑ

Αριθ. Απόφ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

1

Αναμόρφωση (8η) προϋπολογισμού               

132

Εγκρίθηκε Κατά Πλειοψηφία

2

Τροποποίηση (5η) Τεχνικού Προγράμματος  Έργων

133

Εγκρίθηκε Κατά Πλειοψηφία

3

Παραγραφή -Διαγραφή απαιτήσεων κατά του Δήμου

134

Εγκρίθηκε Κατά Πλειοψηφία

4

Καθορισμός πρόσθετων προσόντων, για τη θέση μόνιμου προσωπικού του Δήμου Τεμπών, που εγκρίθηκε στα πλαίσια του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων 2023

135

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

5

Κανονισμός Λειτουργίας Παιδικών, Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Τεμπών

136

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

6

Εγκατάσταση και λειτουργία εξοπλισμού ασύρματης πρόσβασης στον Δήμο Τεμπών στα πλαίσια του Έργου “WiFi4GR – Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο”, με κωδικό ΟΠΣ 5033070 του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020.    

137

Εγκρίθηκε ομόφωνα

7

Αποδοχή επιχορήγησης από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού άξονα προτεραιότητας «Τοπική ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος» του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ».

138

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

8

Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΡΑΨΑΝΗΣ       

139

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

9

Έγκριση  1ου ΑΠΕ του έργου: ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΦΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΡΓΕΤΟΥ

140

Εγκρίθηκε ομόφωνα

10

Έγκριση 2ου ΑΠΕ Τελικού του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνία στο οδικό ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΙΓΑΝΗΣ»

141

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

11

Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΚ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ

142

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

12

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑμΕΑ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ

143

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

ΕΗΔ 1ο

Γνωμοδότηση επί προτάσεων μεταβολών σχολικών μονάδων Δήμου Τεμπών

144

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

ΕΗΔ 2ο

Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών

145

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr