Ανακοινώσεις

Πίνακας Δ.Σ. 17/2023: Θέματα Αποφάσεων Συνεδρίασης Δ.Σ. 10-10-2023

Πίνακας Δ.Σ. 17/2023: Θέματα Αποφάσεων Συνεδρίασης Δ.Σ. 10-10-2023

ΠΙΝΑΚΑΣ αριθ.  17/2023

Θεμάτων Αποφάσεων Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Τεμπών

(δια ζώσης & με τηλεδιάσκεψη)

Αριθ. & ημερομηνία πρόσκλησης: 7655/03-10-2023,

Ημερομηνία Συνεδριάσεως: 10-10-2023,  Ημέρα:  Τρίτη & Ώρα: 20:00’.

Αριθμός θεμάτων πρόσκλησης: τέσσερα ( 4 )

Αριθμός θεμάτων που συζητήθηκαν: έξι ( 6 )

Α/Α

ΘΕΜΑ

Αριθ. Απόφ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

1

Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου (ως προϊόν  διαπραγμάτευσης / ακίνητα με ΚΑΔΕ 088140 & 088142)

126

Ομόφωνα ο καθορισμός

2

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με τη ΔΕΥΑ ΤΕΜΠΩΝ, για την εκτέλεση της πράξης «ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ (DANIEL) ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΤΕΜΠΩΝ» με χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΑΞΟΝΑ 2.4 «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων» του ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών

127

Ομόφωνα* η έγκριση σύναψης προγραμματικής

[*Λευκό 1]

3

Συμμετοχή του Δήμου Τεμπών στο «Πρόγραμμα Τοπικής Ανάπτυξης με την Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) για την βιώσιμη γαλάζια οικονομία στις αλιευτικές ζώνες Μαγνησίας, Σποράδων και Λάρισας» της Προτεραιότητας 3 «Προώθηση μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας σε παράκτιες, νησιωτικές και εσωτερικές περιοχές και προαγωγή της ανάπτυξης» του Προγράμματος ‘Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα’ (ΠΑΛΥΘ) 2021 – 2027, που προτίθενται να υλοποιήσουν οι ΟΤΔ ΑΕΝΟΛ Α.Ε και  Αναπτυξιακή Πηλίου Α.Ε και προσδιορισμός της περιοχής εφαρμογής σε επίπεδο Δημοτικής / Τοπικής Κοινότητας του Δήμου

128

Εγκρίθηκε Κατά Πλειοψηφία

4

Έγκριση 1ου ΑΠΕ  του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ

129

Εγκρίθηκε Ομόφωνα*

ΕΗΔ 1ο

Τροποποίηση της 135/2019 ΑΔΣ (Ορισμός μελών Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίων-Λυκείων Δήμου Τεμπών  

130

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

ΕΗΔ 2ο

Τροποποίηση της 136/2019 ΑΔΣ (Ορισμός μελών Σχολικής Επιτροπής Δημοτικών Σχολείων & Νηπιαγωγείων  Δήμου Τεμπών

131

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

 

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr