Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ EKTAKTO ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΟΧ DANIEL Δ.Ε.Υ.Α. ΤΕΜΠΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ EKTAKTO ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΟΧ DANIEL Δ.Ε.Υ.Α. ΤΕΜΠΩΝ

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προέκυψαν από την επέλαση του συστήματος κακοκαιρίας με την ονομασία «Daniel» στη ΔΕΥΑ Τεμπών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΤΕΜΠΩΝ, Συκούριο Αγ. Κωνσταντίνου 39 ΤΚ 40006, υπόψιν κας Τσιούτρα Αναστασίας (τηλ. επικοινωνίας: 24953 50509).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία επτά (7)ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της ανακοίνωσης στην Ιστοσελίδα του Δήμου Τεμπών και στους Πίνακες Ανακοινώσεων, ήτοι από 15-05-2024 (ημερομηνία ανάρτησης ανακοίνωσης) έως 22-05-2024  ημέρα Τετάρτη (καταληκτική ώρα υποβολής αιτήσεων είναι στις 14:00΄).

Επισυνάπτονται:

1. Ανακοίνωση

2. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση

3. Υπεύθυνη Δήλωση Εμπειρίας

4. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη καταδίκης

5. Υπεύθυνη Δήλωση Φυσικής Υγείας

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr