Ανακοινώσεις

Δ.Ε.Υ.Α. Τεμπών - Πρόσληψη ΙΔΟΧ Δίμηνο

Δ.Ε.Υ.Α. Τεμπών - Πρόσληψη ΙΔΟΧ Δίμηνο

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προέκυψαν από την επέλαση του συστήματος κακοκαιρίας με την ονομασία «Daniel» στη ΔΕΥΑ Τεμπών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΤΕΜΠΩΝ, Συκούριο Αγ. Κωνσταντίνου 39 ΤΚ 40006, υπόψιν κας Τσιούτρα Αναστασίας (τηλ. επικοινωνίας: 24953 50509).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία τριών (3)ημερών από την ημερομηνια ανάρτησης της ανακοίνωσης στην Ιστοσελίδα του Δήμου Τεμπών και στους Πίνακες Ανακοινώσεων, ήτοι από 27-12-2023 (ημερομηνία ανάρτησης ανακοίνωσης) έως 29-12-2023 ημέρα Παρασκευή (καταληκτική ώρα υποβολής αιτήσεων είναι στις 14:00΄).

Αίτηση-Υπεύθυνη-Δήλωση
Ανακοίνωση πρόσληψης ΙΔΟΧ Daniel
Υπεύθυνη δήλωση εμπειρίας
Υπεύθυνη δήλωση περί-μη-καταδίκης
Υπεύθυνη δήλωση φυσικής υγείας

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr