Αποφάσεις Επιτροπής Διαβούλευσης

2/2021: Διατύπωση απλής γνώμης επί του προσχεδίου του Προϋπολογισμού Δήμου Τεμπών έτους 2022, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 77 του Ν.4172/2013 (Α' 167), παρ.2 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/2018

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr