Τοπικά συμβούλια

Κοινότητα Αιγάνης

Επώνυμο
Όνομα
Αξίωμα
Αναγνωστοπούλου
Θεοδώρα
Πρόεδρος
Ρούπα
Ζωή
Μέλος
Χλωρού
Βασιλική
Μέλος
Δήμου
Κωνσταντίνος
Μέλος
Φαλάγγας
Χρήστος
Μέλος

Κοινότητα Γόννων

Επώνυμο
Όνομα
Αξίωμα
Μπανιώρας
Γεώργιος
Πρόεδρος
Μπολώτας
Παύλος
Μέλος
Δημερά-Ντόντου
Ιωσηφίνα
Μέλος
Μαλιχώβα
Ζωή
Μέλος
Ριζούλης
Ιωάννης
Μέλος

Κοινότητα Καλλιπεύκης

Επώνυμο
Όνομα
Αξίωμα
Γκουντουβάς
Θεοφάνης
Πρόεδρος
Ντούρος
Λάμπρος
Μέλος
Παπαϊωάννου
Δημήτριος
Μέλος
Γκαζγκάνη
Αικατερίνη
Μέλος
Παπαδημητρίου
Μαρία
Μέλος

Κοινότητα Μακρυχωρίου

Επώνυμο
Όνομα
Αξίωμα
Καραπάνου Μαγαλιού
Άννα
Πρόεδρος
Γκουτζαμάνης
Ιωάννης
Μέλος
Ζησόπουλος
Αθανάσιος
Μέλος
Σαΐτη
Αποστολίνα
Μέλος
Δαρδακούλη
Νίκη
Μέλος

Κοινότητα Πουρναρίου

Επώνυμο
Όνομα
Αξίωμα
Μακρής
Ιωάννης
Πρόεδρος
Γεροκώστας
Ηρακλής
Μέλος
Λανάρας
Αθανάσιος
Μέλος
Αγγέλη
Ελευθερία
Μέλος
Πολύμερος
Γεώργιος
Μέλος

Κοινότητα Ραψάνης

Επώνυμο
Όνομα
Αξίωμα
Ζήλος
Δημήτριος
Πρόεδρος
Παζάρας
Αστέριος
Μέλος
Ζάχος
Ζαχαρίας
Μέλος
Μαργκά
Σοφία
Μέλος
Κλαδίσιος
Νικόλαος
Μέλος

Κοινότητα Συκουρίου

Επώνυμο
Όνομα
Αξίωμα
Γκουντής
Μιχαήλ
Πρόεδρος
Μαργαρίτη
Σταματία
Μέλος
Φασούλα-Μπακαγιάννη
Όλγα
Μέλος
Λιόγκας
Γεώργιος
Μέλος
Καλότυχος
Γεώργιος
Μέλος
Αργυρίου
Θωμάς
Μέλος
Χαδουλός
Βασίλειος
Μέλος

Κοινότητα Αμπελακίων

Επώνυμο
Όνομα
Αξίωμα
Ταζές
Ιωάννης
Πρόεδρος
Τσιλίκης
Γεώργιος
Μέλος
Περσάκης
Ιωάννης
Μέλος
Γκόλαντας
Πέτρος
Μέλος
Μιχαλάκης
Σωτήριος
Μέλος

Κοινότητα Ελάτειας

Επώνυμο
Όνομα
Αξίωμα
Ζάρρας
Ιωάννης
Πρόεδρος
Κίτσιος
Κωνσταντίνος
Μέλος
Στάχταρης
Χρήστος
Μέλος
Ζάρρας
Θεόδωρος
Μέλος
Κολονιώτης
Αθανάσιος
Μέλος

Κοινότητα Καλοχωρίου

Επώνυμο
Όνομα
Αξίωμα
Σαΐτης
Γεώργιος
Πρόεδρος
Αλειφέρης
Ιωάννης
Μέλος
Λάζος
Δημήτριος
Μέλος
Σαμπάνης
Ιωάννης
Μέλος
Λίταινας
Κωνσταντίνος
Μέλος

Κοινότητα Όσσης

Επώνυμο
Όνομα
Αξίωμα
Μακρυγιάννης
Γεώργιος
Πρόεδρος
Χαδουλός
Αναστάσιος
Μέλος
Γούσιος
Αντώνιος
Μέλος
Αληφακιώτης
Κωνσταντίνος
Μέλος
Νταφούλης
Νικόλαος
Μέλος

Κοινότητα Πυργετού

Επώνυμο
Όνομα
Αξίωμα
Λαΐνας
Αθανάσιος
Πρόεδρος
Λιάπης
Χρήστος
Μέλος
Βρακάτου
Βάϊα
Μέλος
Μάγκας
Μιχαήλ
Μέλος
Γιάνναρου
Βασιλική
Μέλος

Κοινότητα Σπηλιάς

Επώνυμο
Όνομα
Αξίωμα
Σελήνης
Νικόλαος
Πρόεδρος
Γκουντάρας
Κωνσταντίνος
Μέλος
Δοξαράς
Χρήστος
Μέλος
Νταής
Βασίλειος
Μέλος
Κατσιάνη
Αναστασία
Μέλος

Κοινότητα Αιγάνης

Αναγνωστοπούλου Θεοδώρα - Πρόεδρος
Ρούπα Ζωή - Μέλος
Χλωρού Βασιλική - Μέλος
Δήμου Κωνσταντίνος - Μέλος
Φαλάγγας Χρήστος - Μέλος

Κοινότητα Αμπελακίων

Ταζές Ιωάννης - Πρόεδρος
Τσιλίκης Γεώργιος - Μέλος
Περσάκης Ιωάννης - Μέλος
Γκόλαντας Πέτρος - Μέλος
Μιχαλάκης Σωτήριος - Μέλος

Κοινότητα Γόννων

Μπανιώρας Γεώργιος - Πρόεδρος
Μπολώτας Παύλος - Μέλος
Δημερά-Ντόντου Ιωσηφίνα - Μέλος
Μαλιχώβα Ζωή - Μέλος
Ριζούλης Ιωάννης - Μέλος

Κοινότητα Ελάτειας

Ζάρρας Ιωάννης - Πρόεδρος
Κίτσιος Κωνσταντίνος - Μέλος
Στάχταρης Χρήστος - Μέλος
Ζάρρας Θεόδωρος - Μέλος
Κολονιώτης Αθανάσιος - Μέλος

Κοινότητα Καλλιπεύκης

Γκουντουβάς Θεοφάνης - Πρόεδρος
Ντούρος Λάμπρος - Μέλος
Παπαϊωάννου Δημήτριος - Μέλος
Γκαζγκάνη Αικατερίνη - Μέλος
Παπαδημητρίου Μαρία - Μέλος

Κοινότητα Καλοχωρίου

Σαΐτης Γεώργιος - Πρόεδρος
Αλειφέρης Ιωάννης - Μέλος
Λάζος Δημήτριος - Μέλος
Σαμπάνης Ιωάννης - Μέλος
Λίταινας Κωνσταντίνος - Μέλος

Κοινότητα Μακρυχωρίου

Καραπάνου Μαγαλιού Άννα - Πρόεδρος
Γκουτζαμάνης Ιωάννης - Μέλος
Ζησόπουλος Αθανάσιος - Μέλος
Σαΐτη Αποστολίνα - Μέλος
Δαρδακούλη Νίκη - Μέλος

Κοινότητα Όσσης

Μακρυγιάννης Γεώργιος - Πρόεδρος
Χαδουλός Αναστάσιος - Μέλος
Γούσιος Αντώνιος - Μέλος
Αληφακιώτης Κωνσταντίνος - Μέλος
Νταφούλης Νικόλαος - Μέλος

Κοινότητα Πουρναρίου

Μακρής Ιωάννης - Πρόεδρος
Γεροκώστας Ηρακλής - Μέλος
Λανάρας Αθανάσιος - Μέλος
Αγγέλη Ελευθερία - Μέλος
Πολύμερος Γεώργιος - Μέλος

Κοινότητα Πυργετού

Λαΐνας Αθανάσιος - Πρόεδρος
Λιάπης Χρήστος - Μέλος
Βρακάτου Βάϊα - Μέλος
Μάγκας Μιχαήλ - Μέλος
Γιάνναρου Βασιλική - Μέλος

Κοινότητα Ραψάνης

Ζήλος Δημήτριος - Πρόεδρος
Παζάρας Αστέριος - Μέλος
Ζάχος Ζαχαρίας - Μέλος
Μαργκά Σοφία - Μέλος
Κλαδίσιος Νικόλαος - Μέλος

Κοινότητα Σπηλιάς

Σελήνης Νικόλαος - Πρόεδρος
Γκουντάρας Κωνσταντίνος - Μέλος
Δοξαράς Χρήστος - Μέλος
Νταής Βασίλειος - Μέλος
Κατσιάνη Αναστασία - Μέλος

Κοινότητα Συκουρίου

Γκουντής Μιχαήλ - Πρόεδρος
Μαργαρίτη Σταματία - Μέλος
Φασούλα-Μπακαγιάννη Όλγα - Μέλος 
Λιόγκας Γεώργιος - Μέλος
Καλότυχος Γεώργιος - Μέλος
Αργυρίου Θωμάς - Μέλος
Χαδουλός Βασίλειος - Μέλος

Πρόεδροι Κοινοτήτων κάτω των 300 κατοίκων

Κοινότητα Νέσσωνος

Σακκαβός Ιωάννης

Κοινότητα Παραποτάμου

Γκουγκουλιάς Γεώργιος

Κοινότητα Τεμπών

Λαγούρος Ιωάννης

Κοινότητα Ευαγγελισμού

Κακαρδάκης Ιωάννης

Κοινότητα Ιτέας

Βλαχοστέργιος Γεώργιος

Κοινότητα Κρανέας

Μήτσιου Ιωάννης

Κοινότητα Κυψελοχωρίου

Μήλιου Στέλλα
Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr