ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                                                                 Μακρυχώρι, 11/5/2020

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ                                                                 Αριθμ. πρωτ.: 3094

ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Τεμπών ύστερα από την υπ’ αριθ. 58/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.,  ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων, προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών –επάνδρωση όλων των παραλιών του Δήμου Τεμπών που έχουν χαρακτηριστεί πολυσύχναστες για λόγους προστασίας του κοινωνικού συνόλου και τουριστικής προβολής- για την  εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητα, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΔΕ Ναυαγοσωστών

3

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

β) Άδεια ναυαγοσώστη (σε ισχύ), εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.

 ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

 α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

β) Άδεια ναυαγοσώστη (σε ισχύ), εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.

Τέσσερις  (4) μήνες

 Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 45 ετών

 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  1. Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού
  1. Άδεια ναυαγοσώστη (σε ισχύ) εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.
  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/2007 (δίνεται από την υπηρεσία)
  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το τελευταίο δωδεκάμηνο (από την λήξη της νέας σύμβασης και πίσω), δεν έχει συνάψει σύμβαση δίμηνης διάρκειας με το Δήμο Τεμπών (δίνετε από την υπηρεσία)

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση με τα δικαιολογητικά στο γραφείο πρωτοκόλλου  του Δήμου Τεμπών (Δ/νση: Μακρυχώρι, τηλ: 24953-50400) αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο είτε με σκαναρισμένα τα δικαιολογητικά είτε με φωτογραφία στο e-mail (info@dimostempon.gr). Αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Στέφανος Πραγκαφίλης  κατά τις ώρες 10:00π.μ-13:00μ.μ., μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δήμου δηλαδή από 12/5/2020 έως και 15/5/2020.

Επισυνάπτονται:

1. Αίτηση.

2. Υπεύθυνη Δήλωση 1.

3. Υπεύθυνη Δήλωση 2.

WEBLINKS

diavgeia
  
logo syzefxis
 
diaviou
 
  
 
 
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δήμος Τεμπών

Μακρυχώρι Λάρισας - Τ.Κ.: 40006

Τηλ.: 24953 50400

Fax: 24950 22410

Email: info @ dimostempon.gr

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

aithmata politwn

 

Go to top