59/2020: Μεταβίβαση δικαιώματος απλής χρήσης Αιγιαλού, Παραλίας σε τρίτους & καθορισμός τιμήματος παραχώρησης