235/2018: Επί αναπομπής Προϋπολογισμού Δήμου Τεμπών, έτους 2019.