234/2018: Περί κάλυψης της χρηματικής διαφοράς μεταξύ προϋπολογισμού και χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι" του έργου: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ.