228/2018: Αποδοχή όρων για τη λήψη δανείου από το Τ.Π.&Δ. το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι", σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν.4509/2017 και την 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτ.Οικ.&Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ.Β'/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ.44173/24-8-2018 (ΦΕΚ 3656/τ.Β'/27-8-2018) και ισχύει.