226/2018: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών (Ν.4412/2016), για το έτος 2019.